Tag: Koala

Koala (Phascolarctos cinereus)
The koala bear (Phascolarctos cinereus) is an arboreal herbivorous species that is endemic to Australia. It is the only extant marsupial standing for the...

koala
Do you know what do koalas eat? The koala (Phascolarctos cinereus) is herbivorous marsupial animal that is endemic to Australia. These animals are known...